Reklamácie

1.Záručná doba a reklamačný poriadok

1.1 Záručná doba:
Na tovar zakúpený v internetovom obchode www.wowbyme.sk sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach zo strany spotrebiteľa. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

1.2 Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne po jeho prevzatí.
Ak je zistené poškodenie obalu výrobku, kupujúci skontroluje stav tovaru a v prípade poškodenia nechá vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia.

1.3 Reklamácia je oprávnená ak:
a.) tovar nebol doručený
b.) doručený tovar je poškodený
c.) doručený tovar je odlišný od toho, ktorý si kupujúci objednal
d.) doručený tovar nie je kompletný (zákazník sa musí uistiť, že jeho objednávka nebola rozdelená do viacerých objednávok pre nedostupnosť tovaru na sklade).
Vo všetkých hore uvedených prípadoch je potrebné, aby ste spoločnosť Ing. Hana Oriško WOWBYME  kontaktovali do 48 hodín od prevzatia tovaru, inak reklamácia nemusí byť uznaná.

1.4 Reklamácia bude vybavovaná nasledovným postupom:
a.) Reklamáciu zákazník musí nahlásiť na email info@wowbyme.sk
b.) Reklamovaný tovar kupujúci pošle (v originálnom obale) spolu s kópiou faktúry, popisom závady na adresu: Ing. Hana Oriško WOWBYME, Čajkovského 431/28  Nitra  949113.) Ing. Hana Oriško WOWBYME, ktorá prevádzkuje wowbyme.sk má lehotu 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru, stanovenú zákonom na preskúmanie oprávnenosti reklamácie a jej uznania alebo neuznania.
c.) Pri riešení reklamách sa zvyčajne Ing. Hana Oriško WOWBYME skontaktuje so zákazníkom a dohodne sa na spôsobe riešenia reklamácie (výmena tovaru kus za kus, iný tovar v danej cene, vrátenie peňazí).
d.) Kupujúci bude o výsledku reklamácie informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom (prípadne inak, podla dohody s predávajúci) mu bude doručený list s reklamačným záznamom. Akékoľvek svoje nároky vyplývajúce z odstúpenia voči kupujúcemu je spoločnosť Ing. Hana Oriško WOWBYME oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

X